Сведения об авторе

Демина Наталия Валентиновна — научный сотрудник ИС РАН РФ, аспирант факультета социологии ГУГН при ИС РАН.
E-mail: demina@msses.ru.