Список литературы


Baumаn Z. Globalizacja. Warszaw: PIW, 2000.


Bokszański Z. Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź: Wyd. UŁ, 1989.


Dewandre N. Social Exclusion Indicator: Problematic Issues European Commission, DGXII, G-5 (Social Research) Brussels, 1995.


Castells M. The Informational City is a Dual City: Can it Be Reversed? // D.A. Schon, B. Sanyal & W. J. Mitchell (Eds.). High technology and low-income communities: Prospects for the positive use of advanced information technology. Cambridge, MA: The MIT Press, 1999.


Сlawowicz W. Miasto polskie w transformacji - ksztaltowanie sie miasta // Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XII Konwersatorium wiedzy o mieście. Łódź: ŁTN, 2002.


Collins I. Theory of Sociology. Los Angeles: UСLA Press, 1988.


Flusty S. The banality of interdiction: "Surveillance, Control and the Displacement of Diversity" // International Journal of Urban and Regional Research. 2001. Vol. 25. N 3.


Geddes M. Tackling Social Exclusion in the European Union? The Limits to the New Orthodoxy of Local Partnership // International Journal of Urban and Regional Research. 2000. Vol. 24. N 4.


Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press, 1991.


Habermas J., Dobner H., Nunner-Winkler G. Zarys socjopsychologicznej koncepcji roswoju tozsamosci „ja". Wprowadzenie // Przegląd Socjologiczny. 1993. Vol. 42.


Hodges H.M., Jr. Conflict and Consensus. An Introduction to Sociology. New York: Harper & Row, 1971.


Kaczmarek S. Social and Spatial Revitalization of Industrial Areas in British and Polich Cities // Social Aspect of Reconstruction of Old Industrial Regions in Europe. Katowice, 1998.


Koralewicz J., Ziółkowski M. Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym w końcu lat osiemdziesiątych. Poznań: NAKOM, 1990.


Меrton R. К. Social Theory and Social Structure. Warszawa: PWN, 1982.


Miszalska A. Reakcje spoteczne na przemiany ustrojowe. Lódz: Wydawnictwo UŁ, 1996.


Ossowski S. O strukturze społecznej. Warszawa: PWN, 1982.


Polityka Społeczna. 2001. N 3.


Regulski J. (ed.) Samorząd i demokracja lokalna. Osiągnięcia, zagrożenia, dylematy. Warszawa, 2002.


Saunders S. Social Theory and the Urban Question. London: Hutchinson, 1986.


Scott J. Social Network Analysis. London: Sage, 1991.


Starosta P. Globalizacja i nowu komunitaryzm // Kultura i społeczeństwo . 2000. No 3.


Sýkora L. Post-communist city // XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Łódź: ŁTN, 2000.


Warzywoda-Kruszyńska W. Żyć i pracować w enklawach biedy. Łódź: Instytut Socjologii UŁ, 1998.