Список литературы


Černevičiūtė J. Vartojimas, identitetas ir gyvenimo stilius // Filosofija. Sociologija. 2006. Nr. 3. P. 20-24.


Černevičiūtė J. Gyvenimo stiliaus stratifikacija, naratyvai ir sukonstruoti tapatumai // Filosofija. Sociologija. 2008. T. 19. Nr. 1. P. 26-34.


Grabauskas V., Klumbienė J., Helasoja V., kt. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas. Helsinki, 2007.


Janušauskaitė G. Gyvenimo kokybės tyrimai: problemos ir galimybės // Filosofija. Sociologija. 2008. T. 19. Nr. 4. P. 34-44.


Klaipėdos rajono gyventojų kultūriniai poreikiai. Ataskaita, 2004. [http://www. klaipedos-r.lt/?lt=1102675272]


Kublickienė L. Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai: kultūros įstaigų vertinimas ir lankymas // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2004. Nr. 2, p. 64-71.


Kublickienė L. Laisvalaikio sociologija: paradigmų skirtumai. Filosofija. Sociologija // 2001. Nr. 2. P. 35-41.


Milaševičiūtė V., Pukelienė V., Vilkas E. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Kaunas:VDU, 2006.


Mitrikas A. Laikas kaip vertybė socialinių ekonominių permainų metais. Vertybės permainų metais. LFSI, 1999. P. 43-64.


Povilaitis R. Универсализация потребительского поведения жителей города и села в сфере виртуальной культуры // E-gospodarka E-spoleczenstwo w Europe Srodkowej i Wschodniej. T.2. Lublin, 2009. P. 35-39.


Povilaitis R. Культурная дифференциация литовского села в условиях рыночной экономики // Kultūra a rynek. T. 2. Lublin, 2008. P. 237-240.


Šumskienė J. Gyvenimo kokybės įvertinimas ir praktinė reikšmė. Gydymo menas, 2005. [http://www.medicine.lt/index.php?pagrid=leidiniai&strid=2491&subid=gm]


Tisenkopfs T. Žmoniškosios galios ir gyvenimo kokybė: tyrimai Latvijoje // Socialiniai mokslai. 2006. Nr. 3 (53).